واقع در قلب نمک ایران استان سمنان شهرستان گرمسار ناحیه صنعتی یاتری می باشد و فعالیت خود را از سال 1385 (2006) آغاز کرده و در زمینه تامین نیاز های داخل و سپس صادرات به کشورهای همسایه و اروپایی فعال می باشد. همچنین دارای چندین گواهینامه های بین المللی میباشد.